Správa nemovitostí

1Technická správa

Pasportizace

 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků

Média

 • smluvní zajištění dodávek médií v rámci služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti - el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • vedení evidence vodoměrů
 • zajištění odpočtů měřidel spotřeby teplé užitkové vody, studené vody, případně jiných měřidel pro účely vyúčtování.
 • vypracování energetického plánu za účelem úspory elektrické energie

Havarijní služba

 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech /voda, plyn, elektro apod.

Úklid

 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor bytových a nebytových objektů a chodníků přiléhajících k nim, včetně údržby zeleně na souvisejících pozemcích.

Dokumentace

 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • vedení a archivace majetkoprávní a stavebně technických dokumentací spravovaných nemovitostí.
 • vedení a archivace veškerých podkladů, dokumentující nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem nebo jejich částem.

Revize

 • zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • revize (zpracování plánu revizí, včetně zajištění sledování a fyzického provádění pravidelných prohlídek a testů)
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany a BOZP

Opravy

 • pravidelná kontrola stavu nemovitosti.
 • roční vyhodnocení stavebně technického stavu svěřených nemovitostí a vypracování věcného plánu rozvoje, údržby a oprav jehož součástí je návrh finančního plánu na pokrytí nákladů na opravy a údržbu.
 • zajištění a odstranění drobných oprav, poruch a údržby domů, bytů a nebytových prostor
 • následná kontrola provedených oprav
 • předkládání stanovisek majiteli nemovitosti k vyžádaným opravám v bytě ze strany nájemce.
 • zajištění velkých rekonstrukcí, výstaveb či nástaveb
 • zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, statické posudky, odhady a následné odborné vyhodnocení stavu
 • zajišťujeme výběrové řízení na stavební firmy, dodavatele a investory ( vše veřejně na web.stránkách )
 • vedení dokumentace provedených oprav a sledování záručních dob
 • spolupráce na případných reklamacích
 • spolupráce případně zastoupení majitele nemovitosti v jednání se stavebními úřady ve věcech oprav nemovitosti

 

2Ekonomicko správní činnost

 • evidence nákladů na provoz a správu objektu a jejich úhrada
 • zprávy o činnosti správce
 • roční vyúčtování záloh a jeho distribuce
 • řešení reklamací k ročnímu vyúčtování záloh

Vedení účetnictví pro právnickou osobu

 • vystavování převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí
 • zaúčtování prověřených účetních dokladů v určené účetní soustavě
 • po skončení roku sestavení účetní uzávěrky a předání veškerých účetních dokladů
 • vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku

Vedení účetnictví pro fyzickou osobu

 • vystavování pokladních dokladů
 • vystavování vydaných faktur
 • zpracování přiznání daně z nemovitostí
 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování podkladů pro úvěr

Zpracování podkladů pro vyřízení dotací

 

3Právní a realitní služby

Právní služby

 • právní porady související s vymáháním dluhů za vlastníky na úhradách do fondu oprav a za služby
 • smluvní zajištění vymáhání dluhů
 • dohody na splátkách, přípravy žalob
 • vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o užívání bytu a nebytových prostor
 • zajištění vypracování smlouvy o věcných břemenech
 • výběrové řízení a uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 • zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží za tržní ceny
 • zajištění prodeje domu, bytu, nebytových prostor i pozemků
 • smluvní zajištění ostrahy objektu , případně recepční služby
 • zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu
 • odborné konzultace o investičních příležitostech spravované nemovitosti
 • poskytování návrhu na tržní ceny pronajatých, podnajatých bytů a neb.prostor ve spravované nemovitosti

 

Kontaktujte nás

*
*
*
*
fname:
captchaNačtete nový obrázek