ZÁKONNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ OD 1.1.2018 PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU  • první novela nového občanského zákoníku znovu zavedla zákonné předkupní právo spoluvlastníků s účinností od 1.1.2018
  • od tohoto data tedy musí spoluvlastník dodržet zákonné předkupní právo spoluvlastníků při převodu spoluvlastnického podílu a musí nabízet podíl při převodu nejprve ostatním spoluvlastníkům - nemůže jej bez dalšího převádět na třetí osobu (ale ani na dalšího vybraného spoluvlastníka) bez respektování tohoto zákonného předkupního práva všech spoluvlastníků = převody spoluvlastnických podílů se tak od 1.1.2018 komplikují
  • zákonné předkupní právo se vztahuje jak na převod úplatný (např. prodej), tak POZOR - i na převod bezúplatný (např. dar), kdy spoluvlastníci mají právo podíl vykoupit v tomto případě za cenu obvyklou
  • výjimka, na kterou se zákonné předkupní právo nevztahuje: převod osobě blízké = příbuzný v řadě přímé (např. rodič, dítě, prarodič, vnuk, vnučka), sourozenec, manžel, registrovaný partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní a dále platí vyvratitelná právní domněnka (má se za to), že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí